2015-12-02

Informacja publiczna

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ww. ustawie.

I. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II. OGRANICZENIE DOSTĘPU
może wynikać jedynie z:

1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2) przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.),

3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także
w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO
1)   uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona
i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.

IV. FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

1) ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz
z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP,

2) wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych,

3) przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,

4) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych
 i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 
5) na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Uzasadnienie takiej decyzja winno zawierać m. in. imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko
w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji
 Statut Powiatu Mikołowskiego

V. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z INFORMACJI
PUBLICZNEJ REGULUJE STATUT POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

1. Dostęp do informacji publicznej Powiatu jest pełny i swobodny z wyjątkiem
ograniczeń wynikających z ustaw.
2. Dostęp i korzystanie z informacji publicznej odbywa się w trybie i na warunkach
określonych w niniejszym rozdziale.

Uprawnionymi do dostępu do informacji publicznej, są wszystkie osoby
zainteresowane (bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego dla
pozyskania informacji publicznej).

1. Informacją publiczną do której dostęp, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie podlega
ograniczeniom są w szczególności:
1) protokoły sesji Rady,
2) protokoły posiedzeń komisji Rady,
3) protokoły posiedzeń Zarządu,
4) uchwały Rady i Zarządu,
5) dokumentacja finansowa i statystyczna,
6) dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, techniczna i inwestycyjna,
7) plany i mapy.
2. Nie udostępnia się informacji wymienionych w ust. 1 na etapie powstawania a
także materiałów roboczych do czasu, gdy staną się obowiązującym dokumentem.
3. Protokołów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie udostępnia się nadto w części
obejmującej przebieg obrad organów powiatu prowadzonych z wyłączeniem
jawności w przypadku, gdy jej wyłączenie dopuszczają przepisy szczególne

1. Udostępnienie dokumentu zawierającego informację publiczną następuje na
wniosek zainteresowanego.
2. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej może być złożony
w formie ustnej lub pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

1. Poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa formami
udostępniania informacji publicznej dostęp i korzystanie z informacji publicznej
polega w szczególności na umożliwieniu osobom zainteresowanym bezpośredniego
wglądu do wskazanego dokumentu, na skopiowaniu dokumentu, jego wydruku,
przesłaniu lub przeniesieniu na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik
informacji.
2. Wydanie kopii dokumentu w postaci papierowej lub na nośniku elektronicznym jest
ewidencjonowane w rejestrze wydanych kopii prowadzonym przez Starostwo. Rejestr
wydanych kopii zawiera:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- nazwę/tytuł dokumentu;
- ilość kopii;
- datę zgłoszenia wniosku i datę wydania kopii;
- podpis osoby wydającej kopię.
3. Udostępnienie dokumentu zawierającego informację publiczną na wniosek osoby
zainteresowanej następuje niezwłocznie w formie i postaci zgodnej z wnioskiem, o ile
dokument w tym celu nie musi być odrębnie przygotowany lub środki techniczne,
którymi dysponuje Starostwo nie umożliwiają przekazania w taki sposób, w jaki
wnioskowała osoba zainteresowana, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku.
4. Jeżeli kopia dokumentu zawierającego informację publiczną nie może być wydana
niezwłocznie w formie i postaci, której mowa w ust. 3 należy wskazać w jakiej formie
lub postaci dokument może być udostępniony niezwłocznie. W takim przypadku,
jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o
udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,
postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
5. Jeżeli dokumenty muszą być poszukiwane lub przetwarzane dla potrzeb
udostępnienia ich zgodnie z wnioskiem, to powinny być one przygotowane i
przekazane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku
wnioskodawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.
6. W sytuacjach, gdy zainteresowany chce uzyskać informację (dokument), która jest
dostępna w formie i postaci zwyczajowo przyjętej, w innej formie lub postaci, a jest to
możliwe lecz powoduje dodatkowe koszty, to zainteresowany może zostać obciążony
rzeczywistymi kosztami wytworzenia danej informacji, o czym powinien być
poinformowany w chwili złożenia wniosku.
7. Starosta w drodze zarządzenia wewnętrznego ustali cenę nośnika informacji
(dokumentu), tak aby kopia dokumentu mogła być powszechnie dostępna, a cena
pokrywała koszty udostępnienia tych kopii. Powyższa zasada ma zastosowanie do
udostępniania wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych, o
których mowa w odrębnych przepisach.
8. Jeżeli osoba zainteresowana złoży wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
to zobowiązana komórka organizacyjna ma obowiązek:
1) udostępnić niezwłocznie informację w zwykłej formie i postaci, albo
2) pouczyć o możliwości uzyskania informacji w innej formie lub postaci
i pouczyć o ewentualnym obowiązku zwrotu poniesionych kosztów, o których
mowa w ust.6, pod rygorem odrzucenia wniosku.
9. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od
decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona,
nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania
o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra
tj. prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wydano decyzję o
odmowie udostępnienia informacji.
10. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa udostępnienia informacji ze względu na
wyłączenie jawności przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu
powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

1. Wgląd do dokumentów odbywa się w miejscu w którym dokument ten jest
przechowywany, w godzinach urzędowania i w obecności pracownika.
2. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepis § 88 to dokument
udostępnia się w jednym z następujących sposobów:
1) udostępnienie określonego fragmentu dokumentu, jeżeli takie udostępnienie nie
przyniesie szkody dla integralności tego dokumentu i jest fizycznie możliwe,
2) poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie treści danego
dokumentu,
3) w inny odpowiedni do sytuacji sposób.

1. Dokumenty wymienione w § 89 ust. 1 pkt 1-5, są dostępne w utworzonym
urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej oraz
powszechnie dostępnych zbiorach danych.
2. Informacja publiczna, która nie została publicznie udostępniona w Biuletynie
Informacji Publicznej lub inny sposób, jest udostępniana w miejscach jej
przechowywania.

Załączniki

  Wniosek informacja publiczna.pdf 59,02 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się