2015-12-02

Informacja publiczna

Na mocy ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych ww. ustawie.

I. PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
przysługuje każdemu, bez konieczności wykazania jakiegoś interesu prawnego lub faktycznego.

II. OGRANICZENIE DOSTĘPU
może wynikać jedynie z:

1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,

2) przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych (m.in. handlowej, bankowej itp.),

3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także
w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa).

III. PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ OBEJMUJE PRAWO DO
1)   uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

2) wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona
i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),

3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów.

IV. FORMY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

1) ogłaszania w urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej, który jest, zgodnie z ustawą, ujednoliconym systemem stron w sieci teleinformatycznej. Stronę główną Biuletynu zawierającą m.in. wykaz podmiotów wraz
z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami tworzy minister właściwy do spraw informatyzacji. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej określa szczegółowe wymagania dotyczące układu ujednoliconego systemu stron Biuletynu Informacji Publicznej, zakres i tryb przekazywania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej, wymagania dotyczące zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP,

2) wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych,

3) przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją,

4) wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych
 i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,
 
5) na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej).

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jednak jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Uzasadnienie takiej decyzja winno zawierać m. in. imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko
w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na dobra których (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie.

Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji
 Statut Powiatu Mikołowskiego

V. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z INFORMACJI
PUBLICZNEJ REGULUJE STATUT POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

1. Dostęp do informacji publicznej Powiatu jest pełny i swobodny z wyjątkiem
ograniczeń wynikających z ustaw.
2. Dostęp i korzystanie z informacji publicznej odbywa się w trybie i na warunkach
określonych w niniejszym rozdziale.

Uprawnionymi do dostępu do informacji publicznej, są wszystkie osoby
zainteresowane (bez potrzeby wykazywania interesu faktycznego lub prawnego dla
pozyskania informacji publicznej).

1. Informacją publiczną do której dostęp, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, nie podlega
ograniczeniom są w szczególności:
1) protokoły sesji Rady,
2) protokoły posiedzeń komisji Rady,
3) protokoły posiedzeń Zarządu,
4) uchwały Rady i Zarządu,
5) dokumentacja finansowa i statystyczna,
6) dokumentacja geodezyjno – kartograficzna, techniczna i inwestycyjna,
7) plany i mapy.
2. Nie udostępnia się informacji wymienionych w ust. 1 na etapie powstawania a
także materiałów roboczych do czasu, gdy staną się obowiązującym dokumentem.
3. Protokołów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie udostępnia się nadto w części
obejmującej przebieg obrad organów powiatu prowadzonych z wyłączeniem
jawności w przypadku, gdy jej wyłączenie dopuszczają przepisy szczególne

1. Udostępnienie dokumentu zawierającego informację publiczną następuje na
wniosek zainteresowanego.
2. Wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej może być złożony
w formie ustnej lub pisemnej, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

1. Poza wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa formami
udostępniania informacji publicznej dostęp i korzystanie z informacji publicznej
polega w szczególności na umożliwieniu osobom zainteresowanym bezpośredniego
wglądu do wskazanego dokumentu, na skopiowaniu dokumentu, jego wydruku,
przesłaniu lub przeniesieniu na odpowiedni powszechnie stosowany nośnik
informacji.
2. Wydanie kopii dokumentu w postaci papierowej lub na nośniku elektronicznym jest
ewidencjonowane w rejestrze wydanych kopii prowadzonym przez Starostwo. Rejestr
wydanych kopii zawiera:
- imię i nazwisko wnioskodawcy;
- nazwę/tytuł dokumentu;
- ilość kopii;
- datę zgłoszenia wniosku i datę wydania kopii;
- podpis osoby wydającej kopię.
3. Udostępnienie dokumentu zawierającego informację publiczną na wniosek osoby
zainteresowanej następuje niezwłocznie w formie i postaci zgodnej z wnioskiem, o ile
dokument w tym celu nie musi być odrębnie przygotowany lub środki techniczne,
którymi dysponuje Starostwo nie umożliwiają przekazania w taki sposób, w jaki
wnioskowała osoba zainteresowana, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
złożenia wniosku.
4. Jeżeli kopia dokumentu zawierającego informację publiczną nie może być wydana
niezwłocznie w formie i postaci, której mowa w ust. 3 należy wskazać w jakiej formie
lub postaci dokument może być udostępniony niezwłocznie. W takim przypadku,
jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o
udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,
postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
5. Jeżeli dokumenty muszą być poszukiwane lub przetwarzane dla potrzeb
udostępnienia ich zgodnie z wnioskiem, to powinny być one przygotowane i
przekazane w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W tym przypadku
wnioskodawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia wniosku.
6. W sytuacjach, gdy zainteresowany chce uzyskać informację (dokument), która jest
dostępna w formie i postaci zwyczajowo przyjętej, w innej formie lub postaci, a jest to
możliwe lecz powoduje dodatkowe koszty, to zainteresowany może zostać obciążony
rzeczywistymi kosztami wytworzenia danej informacji, o czym powinien być
poinformowany w chwili złożenia wniosku.
7. Starosta w drodze zarządzenia wewnętrznego ustali cenę nośnika informacji
(dokumentu), tak aby kopia dokumentu mogła być powszechnie dostępna, a cena
pokrywała koszty udostępnienia tych kopii. Powyższa zasada ma zastosowanie do
udostępniania wydruków aktów normatywnych lub innych aktów prawnych, o
których mowa w odrębnych przepisach.
8. Jeżeli osoba zainteresowana złoży wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
to zobowiązana komórka organizacyjna ma obowiązek:
1) udostępnić niezwłocznie informację w zwykłej formie i postaci, albo
2) pouczyć o możliwości uzyskania informacji w innej formie lub postaci
i pouczyć o ewentualnym obowiązku zwrotu poniesionych kosztów, o których
mowa w ust.6, pod rygorem odrzucenia wniosku.
9. Odmowa udostępnienia informacji następuje w formie decyzji zgodnie
z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że odwołanie od
decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona,
nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania
o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra
tj. prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, wydano decyzję o
odmowie udostępnienia informacji.
10. Podmiotowi, któremu odmówiono prawa udostępnienia informacji ze względu na
wyłączenie jawności przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu
powszechnego o udostępnienie takiej informacji.

1. Wgląd do dokumentów odbywa się w miejscu w którym dokument ten jest
przechowywany, w godzinach urzędowania i w obecności pracownika.
2. Jeżeli udostępnienie całego dokumentu naruszałoby przepis § 88 to dokument
udostępnia się w jednym z następujących sposobów:
1) udostępnienie określonego fragmentu dokumentu, jeżeli takie udostępnienie nie
przyniesie szkody dla integralności tego dokumentu i jest fizycznie możliwe,
2) poprzez wydanie zaświadczenia potwierdzającego istnienie treści danego
dokumentu,
3) w inny odpowiedni do sytuacji sposób.

1. Dokumenty wymienione w § 89 ust. 1 pkt 1-5, są dostępne w utworzonym
urzędowym publikatorze teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej oraz
powszechnie dostępnych zbiorach danych.
2. Informacja publiczna, która nie została publicznie udostępniona w Biuletynie
Informacji Publicznej lub inny sposób, jest udostępniana w miejscach jej
przechowywania.

Załączniki

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..